سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم خاک، دانشگاه بوعلی سینا
وریا زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشگاه بوعلی سینا
محمد پردل نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:
آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در حال حاضر یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی محسوب می شود. در چند دهه اخیر، مصرف کود‌های نیتروژن دار بدون توجه به تاثیر آنها بر خصوصیات خاک و محیط زیست گسترش غیر قابل انکاری داشته است. در این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی نیترات در دشت قروه، از ۴۵ چاه مورد بهره برداری در طول دو سال و در دو ماه خشک و تر نمونه برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که با گذر زمان مقادیر نیترات کاهش نشان داد در حالی که مقادیر نیترات در ماه تر بیشتر از ماه خشک می‌باشد. همچنین بیشترین تمرکز نیترات مربوط به بخش‌های جنوب غرب و شرقی دشت بوده که آن در نتیجه تمرکز بیشتر جمعیت (ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی) و کشاورزی در بخش جنوب شرقی و تمرکز بیشتر معادن در بخش جنوب غربی دشت می‌باشد. در کل مقادیر نیترات کمتر از حدود استاندارد بود، ولی با افزایش فعالیت‌های کشاورزی و رشد جمعیت احتمال آلودگی بعضی از قسمت‌های دشت در طی سال‌های آینده می‌رود.