سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مریم جان احمدی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل عباسی – کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
منیره رعیتی شوازی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
مناطق دلتایی محیط های فیزیکی پویایی هستند که عواملی از قبیل آورد رسوب رودخانه ها،تغییر بستر رودخانه، امواج، جزرو مد و جریان های دریایی نقش بسزایی در تغییر و شکل گیری آنها دارند. محدوده مورد مطالعه در شمال بندر بوشهر و درمصب رودحله در استان بوشهر واقع شده است. در این تحقیق به منظور تغییرات دوره ای دلتای حله ابتدا بر اساس منابعکتابخانه ای و اطلاعات آماری و سپس با بهره گیری از نقشه ها و تصاویر ماهواره ای در دوره های مختلف و با استفاده ازGIS مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آورد رسوب رودخانه حله در سال های مختلف باعث پیشرویدلتا شده ولی عوامل دیگری از قبیل جزر و مد و امواج با توجه به شیب کم دلتا که صفر است، باعث تغییر و شکل گیری دلتا شده است. بیشترین پیشروی خط ساحل ۱۸۶۴/۵ متر بود که مربوط به سال ۲۰۰۹ می باشد، اما به طور کلی از سال ۱۳۳۴ تا ۲۰۱۳ خط ساحل ۸۲۸ متر پیشروی داشته است.