سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد نظری زاده – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
بهناز ارشادیان – کارشناس خاکشناسی شرکت مهندسین مشاور بهنیان جنوب
ابراهیم زلقی – کارشناس ارشد آبیاری سازمان آب و برق خوزستان
حسام جهانی – کارشناس عمران سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بحران آب و کمبود آن جهت تامین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی که بخصوص در سالهای اخیر شکل جدی تری بخود گرفته، لزوم استفاده بهینه از منابع آب موجود و جلوگیری از به هدر رفتن آنها را ضرور ی نموده است . ایجاد سد و ذخیره آب از جمله روشها یی است که در این راستا بکار گرفته شده است . اما آنچه در ا ین میان مهم است استفاده بهینه از منابع منطقه اعم از سطحی و ز یرزمینی میباشد. بدین معنی که در ایجاد سد نباید تمام توجه معطوف به آب سطحی بوده و از منابع زیرزمینی منطقه غافل بود بلکه میتوان با شناخت صحیح منابع ز یرزمینی و برنامه ریزی صحیح استخراج و کاربرد آن ، حداکثر استفاده را از امکانات موجود نمود. این در حالیست که مشخص شده است کیفیت آب زیرزمینی در مقیاس های زمانی و مکانی عمل کرده و نمی توان خواص آنرا در طول زمان و مکان ثابت فرض کرد و از آنجا که آمار کلاس یک قادر به در نظر گرفتن توز یع مکا نی پارامترهای کیفیت آبهای ز یرزمینی نیست، از ژئواستاتی ستیک بعنوان تکنیکی برای این هدف استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه شرق و جنوب شرقی بهبهان و محدوده سد مخزنی خیرآباد میباشد pHوEC (هدایت الکتریکی) و Cl (کلر) آبهای ز یرزمینی منطقه مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بین حداقل ۶/۹ ، ۶/۸ (میکروموس بر سانتیمتر) و ۰/۴۵ میلی اکی والان بر لیتر و حداکثر ۸/۷ ، ۷۱۶۴ و ۴۰ متغیر می باشد. واریوگرامهای pH,EC,Cl به ترتیب دارای دامنه تاثیر ۴۰۶۹۴ ، ۱۲۷۹۰، ۱۰۱۱۰۰ متر و حد آستانه ۰/۱۳، ۳۲۳۰۰۰۰ و ۱۸۸/۷(%) بوده و از ساختار خطی، کروی و نما یی تبعیت می نمایند. با بررسی نقشه ها ی کر یجینگ این سه ویژگی مشخص شد که مقادیر این سه پارامتر تحت تاثیر رسوبات منطقه قرار گرفته است