سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد کربلایی حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
اسداله جوع عطا بیرمی – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احسانجوان دلویی – دانشجو کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

میدان مغناطیسی زمینی دارای تغییرات مکانی و زمانی پیچیده ای است. نوعی از ریزتپ ها به عنوان تغییرا زودگذر میدان مغناطیسی زمین در هنگام وقوع زمین لرزه، روی ثبات های مغناطیسی موسسه ژئوفیزیک تهران ثبت شده اند. با بررسی زمانی وقوع زمین لرزه ها و توجه به پاراترهای عمق بزرگی و فاصله اپی سنتر زمین لرزه های اطراف تهران تا رصدخانه مغناطیسی می توان به منشا این ریزتپ ها در منطقه زمین لرزه پی برد. ریز شکست های الکتریکی شده در کانون زمین لرزه و به دنبال آن پخش امواج الکترومغناطیس ULF در منطقه وقوع زمین لرزه می تواند عامل ریزتپهای ثبت شده باشند.