سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه حیدری – عضوهیات علمی دانشکده پرستاری –مامایی شاهد
ازیتا کیانی اسیابر – عضوهیات علمی دانشکده پرستاری –مامایی شاهد
شفیقه محمدی تبار – اعضاء هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

قاعدگی یکی از جنبه های مهم بهداشتی در زندگی زنان است . تغییراتی که در طی سیکل قاعدگی اتفاق می افتد تاثیر زیادی برروی فعالیتهای جنسی زن خواهد داشت . یکی از مواردی که در مراحل مختلف سیکلقاعدگی مطرح می باشد، تغییرات میل جنسی است که در آن کمبود یا فقدان خیالپردازی های جنسی و میل به فعالیت جنسی دیده می شود. جهت بررسی این تغییرات در طی سیکل قاعدگی تحقیقی بر روی ۱۱۶ زن انجامشده است . مواد و روشها : این یک مطالعه توصیفی و مقطعی از نوع آینده نگر است . جامعه نمونه زنان متاهل شاغل در کارخانجات لوازم خانگی شهر تهران می باشند . داده ها از طریق پرسشنامه و برگه های ثبت روزانه در طی سیکل قاعدگی جمع آوری شده است . در دوران سیکل قاعدگی با توجه به تغییرات هورمونی ، میل جنسی تغییرات عمده ای داردو بیشترین کاهش میل جنسی مربوط به یک هفته قبل ازقاعدگی است .از آنجائیکه بررسی نشان می دهد ارتباط بین کاهش میل جنسی وسندروم قبل از قاعدگی وجود دارد لذا با درمان علائم سندروم قبل از قاعدگی می توان کاهشمیل جنسی را بهبود بخشید