سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه حاج سیدعلیخانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
محسن صالحی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

حیات و بقای موجودات زنده بسته به وجود آب است از طرفی با توجه به اینکه آب یکی از مهمترین و اصلی ترین منبع روی زمین می با شد استفاده بهینه از این منبع خدادادی ازاهم اهداف می باشد.یکی از راههای بهره برداری از سیلاب ، ایجاد سدهای خاکی کوتاه در محلهای مناسب است که یکی از راهکارهای مهار و ذخیره آب است . احداث سدهای خاکی از زمانهای قدیم به ویژه در مناطق خشک مرسوم بوده است زیرا در این مناطق آب سطحی یا وجود نداشته و یا دائمی نبوده و آب مورد نیاز اغلب از طریق منابع زیر زمینی تامین می شده یکی از مسائل ومشکلات مهم دراحداث سد مسئله نشت از سدهای خاکی می باشد . با توجه به این مسئله سدهای خاکی باید طوری احداث شوند که حداقل نش ت را داشته باشند از طرفی ، هر ساله پس از آبگیری مشاهده می شود که میزان نشت از بدنه به حدی است که عملا می توان گفت در بعضی سدها میزان نشت بیشتر از نفوذ بوده و اهداف احداث سد تغذیه ای به این هزینه هایی هنگفتی که اعمال می شود براورده نمی شود وعلاوه بر اینکه د یواره درمعرض تخریب است آب جمع آوری شده جاری واز دسترس خارج می شود . در این تحقیق میزان آب نفوذ یافته به آبهای زیر زمینی روزانه از طریق احداث بند خاکی بررسی می شود و همچنین میزان نشت از بدنه این سد خاکی تامین و در نهایت منحنی نشت نسبت به نفوذ ترسیم شده و نتایج نشان می دهد که حدود ۲۰ درصداز آبی که باید از کف مخزن نفوذ و وارد سفره زیرزمینی گردد به صورت نشت از دیواره خارج می گردد