سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللعی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
عبدالامیر مغزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عطاء اله خادم الرسول – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خاک به عنوان محیط رویش گیاه دارای خواص فیزیکی معینی می باشد که تاثیر اساسی بر دیگر خواص خاک از جمله حاصلخیزی آن دارد. مواد آلی که در بخش جامد خاک قرار دارند، باعث زنده ماندن و پویا بودن خاک می شوند و با وجود کمی مقدار، اثرات فوق العاده مهمی بر تمام خصوصیات خاک دارند. در مقاله حاضر اثر کاربرد فیلترکیک و باگاس حاصل از فعالیت کارخانه شکر ( به عنوان ماده آلی) بر میزان نفوذپذیری خاک در یک طرح آزمایشی از نوع بلوکهای کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفته است. تیمارهای طرح عبارت بودند از :۱-شاهد (بدون افزایش فیلترکیک و باگاس) ۲-افزودن ۲۰ تن در هکتار باگاس، ۳-افزودن ۲۰ تن در هکتار فیلترکیک، ۴-افزودن ۴۰ تن در هکتار باگاس، ۵-افزودن ۴۰ تن در هکتار فیلترکیک، ۶-افزودن ۲۰ تن در هکتار باگاس و ۲۰ تن در هکتار فیلترکیک، ۷- افزودن ۴۰ تن در هکتار باگاس و ۴۰ تن در هکتار فیلترکیک. نتایج به دست آمده و نیز پیگیری آزمون دانکن نشان می دهد که تاثیر کاربرد تیمارها بر نفوذپذیری خاک، ۴ ماه پس از کشت محصول ، در سطح ۱ درصد متفاوت و معنی دار شده ولی ۱۹ ماه پس از کشت محصول اثر تیمارها تفادت معنی داری نداشته است.