سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصر الله کلانتری – گروه زمین شناسی،بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حجت الله ناصری محمد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبهای زیر زمینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

افزایش غلظت نیترات یکی از انواع آلودگی های آب زیرزمینی است که از نظر آب شرب و کشاورزی مورد توجه می باشد . آبخوان قره سو واقع در دامنه شمالی رشته کوه البرز در اثر شرایط محیطی تحت تأثیر این نوع آلودگی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی دامنه گسترش و عوامل مؤثر در افزایش غلظت نیترات در این آبخوان در دو نوبت متوالی از چاههای کم عمق و عمیق نمونه برداری انجام شد . داده های بدست آمده نشان میدهد که حداکثر غلظت نیترات در فصل تر در چاه های کم عمق و عمیق به ترتیب ۴۲/۷ و ۳۶/۴ میلی گرم در لیتر است، در صورتی که در فصل خشک در چاه های کم عمق ۱۰۱ ودر چاه های عمیق ۲۵/۷ میلی گرم در لیتر است. در این تحقیق عوامل موثر در تغییرات غلظت نیترات، توزیع زمانی ومکانی آن مورد بررسی قرار می گیرد.