سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مصلی نژاد – کارشناس ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا کاتوزیان – استادیار، گروه مهندسی پزشکی و فیزیک، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشت
سعید طالبیان مقدم – مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران
غلامرضا ستوده – دانشجو، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پدیده توأم بودن حرکات و فعالیت های عضلانی در نواحی مختلف بدن از جمله مباحثی است که پژوهشگران مختلف به آن علاقه نشان داده اند. وجود این پدیده در ناحیه کمری نیز به اثبات رسیده است و برخی از پژوهشگران سعی کرده اند پدیده مذکور را در افراد سالم و بیمار مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهند.
در پژوهش حاضر با استفاده از دستگاه دینامومتر ایزواستیشن و بر اساس پدیده مزبور، گشتاورهای دینامیک محورهای اصلی و ثانوی حرکتی و نیز ارتباط آنها در صفحه سهمی و دو صفحه وابسته به آن در شرایط مختلف اعمال مقاومت، مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور ۱۶ دانشجوی مونث جوان با شرایط سلامت در ناحیه کمر و عدم سابقه بیماریهای حاد و مزمن عمومی (به ویژه قلبی، عروقی متابولیک و عصبی) در مراحل مختلف آزمون های استاتیک و دینامیک در سیستم B-200 شرکت کردند. نتایج نشان داد که وقتی مقاومت در مقابل حرکت اصلی افزایش می یابد، گشتاورهای حداکثر و متوسط محوذ اصلی افزایش می یابند اما گشتاورهای محورهای ثانوی تغییر محسوسی نمی کنند.
همچنین در بررسی ارتباط خطی گشتاور محود اصلی با گشتاور و هر محور فرعی اش، بر اساس نتایج، ارتباط خطی بارزتری بین محورهای اصلی Flex./Ext. و فرعی Rot. مشاهده شد (r=0.65-0.94 , p=0.003-0.000).