سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور میاحی – استاد بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
مسعودرضا صیفی آباد شاپوری – دانشیار ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
سمیه کاظمی کاوردی – دانش آموخته دکترای عمومی از دانشکده دامپزشکی اهواز
مهناز فتاحی نیا – کارشناس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی میزان پادتن ویژه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه در سرم خون جوههای گوشتی به روش آگلوتیناسیون سریع سرم روی لام این مطالعه انجام گرفت . بدین منظور، به طور تصادفی از ۱۸۱ قطعه جوجه از ۱۰ گله جوجه گوشتی در هفته اول و ششم از ورید بال خونگیری به عمل آمد . آزمایش آگلوتیناسیون سریع سرم روی لام در سه مرحله قبل از حرارت، بعد از حرارت دادن سرم ها و در رقت ۱/۴ انجام گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که در آزمایش آگلوتیناسیون سریع سرم روی لام ۴۰/۸۸ درصد از نمونه ها در مرحله قبل از حرارت و ۳۵/۹۱ درصد در مرحله بعداز حرارت و ۲۱/۵۴ درصد در مرحله رقت ۱/۴ از نظر مایکوپلاسما گالی سپتیکوم مثبت بودند و ۸۳/۹۰ درصد از نمونه ها در مرحله قبل از حرارت و ۸۴/۴۸ درصد در مرحله بعداز حرارت و ۵۱/۷۲ درصد از نمونه ها در مرحله رقت ۱/۴ از نظر مایکوپلاسما سینوویه مثبت بودند . این بررسی نشان داد میزان آلودگی گله های مادر به مایکوپلاسماگالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه زیاد می باشد و رقیق کردن سرم باعث کا هش نمونه های مثبت کاذب و افزایش صحت ازمایش می شود .