سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز روزخش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
علی ارومیه ای – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درمطالعه شالوده های سنگی طبقه بندی مهندسی توده سنگ اسانترین و اطمینان بخشترین راه دسترسی به عوامل موردنیاز برای طراحی پی ها میباشد دراین جستار کوشش گردیده تا پارامترهای اساسی سنگ که درطبقه بندی توده سنگ بطور مستقیم یاغیرمستقیم نقش دارند مورد ارزیابی قرارگیرد برای این کار تغییرات کمی پارامترهایی نظیر مقاومت فشاری بازشدگی فاصله داری و پرشدگی درزه ها درصد شاخص کیفی سنگ rqd% و آزمون لوژون نسبت به افزایش ژرفا برروی نمودار مورد بررسی قرارگرفته است درارزیابی مشخصه های پی سنگی سدخیرآباد نیکشهر و درزه های آن درجهت ژرفا نتایج شایان توجهی بدست آمده است این نتایج را بااحتیاط میتوان درپروژه های مشابه به ویژه درفلیشهای ایران موردنظر قرارداد درنمودار توزیع مقاومت درجهت ژرفا ملاحظه شد که نتایج ازمون بارنقطه ای نسبت به تک محوره پراکندگی بیشتر و دقت کمتری دارد و هردوازمون درجهت ژرفا افزایش مقاومت سنگ را نشان داده اند شاخص کیفی سنگ درجهت ژرفا درنمودار توزیع به صورت تدریجی افزایش یافته است مقداربازشدگی درزه ها و تعدادشکستگی درواحدطول مغزه بدون منظورنمودن بخشهای کاملا خرد شده یاشسته شده نسبت به افزایش ژرفا کاهش نشان میدهد فاصله داری درزه ها درژرفای بیشتری افزایش یافته و زبری سطح درزه ها تغییر قابل ملاحظه ای ندارد