سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید نظیفی –
سیدمصطفی رضوی –
مهدیه رئیس زاده –
محمدرضا رئیس زاده –

چکیده:

تیلریوز یکی ازمهم ترین بیماری های انگلی در گاو است که سبب خسارات اقتصادی بسیاری در ایران می شود . تغییرات تابلوی خونی لکوسیت ها در طول این عفونت، متغیر می باشد . بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات پروتئین های فاز حاد در نژاد بومی و مقایسه ی آن با نژاد هولشتاین در اثر آلودگی به تیلریا آنولاتا می باشد . نمونه ی خونی از ۱۰ رأس گاو بومی و ۱۵ رأس گاو هولشتاین دو رگِ غیرآلوده و ۲۴ رأس گاو بومی و ۲۶ رأس گاو هولشتاین دو رگِ غیرآلوده با تیلریا آنولاتا تهیه شد . فاکتورهای هما تولوژیکی و اندازه گیری پروتئین های فاز حاد سرولوپلاسمین، سرم آمیلوئید آ، فیبرینوژن و هاپتوگلوبین اندازه گیری شد و نتایج بدست آمده با آزمون تی تست، آنالیز واریانس، توکی و همبستگی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که سطح آلودگی در گاوهای بومی نسبت به هولشتاین کمتر می باشد . به طوری که در نژاد بومی آلودگی کمتر از ۳ درصد پارازیتمی و در نژاد هولشتاین بالاتر از ۵ درصد پارازیتمی است . تفاوت معنی داری بینِ سطح پروتئین های فاز حاد مورد ا ندازه گیری در نژاد بومی نسبت به هولشتاین مشاهده شدو در میان این پروتئین های فا ز حاد،هاپتوگلوبین همبستگی بالاتری را با درصد پارازیتمی در هر دو نژاد نشان می دهد . ضریب همبستگی در نژاد بومی برابر با ۰/۷۸ ، و در نژاد هولشتاین ۰/۸۷ میباشد . بنابراین این کاهش درصد آلودگی و کاهش همبستگی بین درصد پارازیتمی و هاپتوگلوبین در نژادِ بومی نسبت به هولشتاین احتمالاً به دلیلِ مقاومت بیشترِ نژاد بومی و مهارِ مسیر ساخت سیتوکین های پیش التهابی می باشد .