سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محرم ولی زاده – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد،
عبدالرضا باقری – اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا وصال – اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد,
عباس صفرنژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

خوسرمائی از جمله مکانیزم هایی است که به دلیل ایجاد تغییرات مختلف فیزیولو ژیکی و بیوشیمیائی باعث حفاظت سلول در برابر آسیب های ناشی از انجماد می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فرآیند خوسرمائی بر محتوای پرولین آزاد کالوسهای حاصل از دوژنوتیپ متحمل (MCC283 و MCC252) و یک ژنوتیپ حساس به سرمای (MCC505) نخود انجام گرفت . بر این اساس پس از القای کالوس با استفاده از ریز نمونه محور جنینی در محیط کشت پایه MS با ترکیب هورمونی ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر BA و ۰/۷۵ میلی گرم در لیتر ۴,۲-D بهترین کالوسهای بدست آمده به مدت سه هفته در دمای ٤ درجه سانتی گراد تیمار شدند . در ادامه میزان پرولین کالوسها با گذشت ۶، ۱۲، ۲۴، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ ساعت و هم چنین در روز آخر (روز ٢١) خوسرمائی همراه با شاهد با استفاده از روش صفر نژاد و همکاران(١٩٩٦ ) استخراج شد . نتایج ارزیابی میزان پرولین آزاد حا کی از افزایش معنی دار آن در ژنوتیپ های متحمل نسبت به ژنوتیپ حساس بود گرچه در ژنوتیپ حساس MCC505 طی زمان های اولیه خوسرمائی میزان پرولین افزایش یافت ولی با گذشت زمان کاهش معنی داری در میزان آن مشاهده شد و در انتهای دوره خوسرمایی اختلاف فاحشی نسبت به دو ژنوتیپ متحمل نشان داد . بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بنظر می رسد بتوان از پرولین آزاد به عنوان مارکر بیوشیمیائی در به گزینی ارقام متحمل و حساس به سرما استفاده نمود.