سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه ناصری – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
مسلم مظفری – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:
مطالعه تغییرات پوشش گیاهی تحت شرایط چرا و عدم چرای دام در رویشگاههای مرتعی، با توجه به نقش آن در برنامه ریزی های احیای مراتع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر در مراتع قشلاقی بیارجمند انجام گردیده که به علت انجام پروژه پخش سیلاب، مراتع اطراف این قسمت قرق شده اند. مقایسه تغییرات پوشش گیاهی در منطقه تحت تیمار قرق و شاهد (تحت چرا) در اثر یک دوره ۱۶ ساله (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱) جنبه مجهول این بررسی می باشد. نتایج نشان داد که قرق باعث افزایش ویژگیهای پوشش گیاهی مانند درصد پوشش(۹۸/۱ برابر)، تولید (۹۲/۱ برابر)، درصد لاشبرگ (۸۸/۱ برابر) در منطقه شده است و در اثر قرق میانگین تراکم گونه های بوته ای و درختچه ای به ترتیب ۷/۱ و ۵/۱ برابر و گندمیان چند ساله ۴ برابر شده و درصد پوشش و تولید انواع فرمهای رویشی در مقایسه با سایت شاهد بطور معنی داری افزایش یافته است.