سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درپژوهش حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی مربوط به حوزه آبخیز مندرجان از زیر حوزه های زاینده رود پرداخته شده است . بدین منظور از تصاویر ماهوارهLandsat سنجندهTM ،مربوط به سال ۱۹۹۰ و + ETM مربوط به سال ۲۰۰۲ استفاده استفاده گردید . کاربری اراضی در کلاس های مرتع، خاک لخت ، رخنمون سنگی ، باغ، کشاورزی دیم،کشاورزی آبی و مناطق مسکونی استخراج گردیددر این راستا ازGPS ونرم افزار هایARC GIS 9.1 و IDRISI Klimanjaro ، ERDAS 8.5استفاده شد . نتایج نشان دهنده کاهش سطح مراتع و اراضی با خاک لخت، افزایش سطح زیر کشت باغات ،کشاورزی دیم و آبی ومناطق مسکونی و عدم تغییر در کلاس رخنمون سنگی می باشد . همچنین آنالیز Crosstab برای آشکار سازی تغییرات انجام گردید که نتایج نشان می دهد که کشت دیم با ۶۵/۶ درصد بالاترین درصد ، و کشت آبی با ۱۱ درصد تغییر کمترین درصد تغییرات را دارا می باشند . به نظر می رسد افزایش جمعیت و تبعات ناشی از آن و مدیریت های غلط دلیل اصلی بروز این تغییرات در کاربری و مشکلات مربوط به آن باشد .