سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی مرآتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
شهرام کبودوند پور – استادیار، بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
جمیل امان الهی – استادیار، حفاظت و کیفیت محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

چکیده:
تغییرات کاربری زمین یکی از مهمترین معضلات جهانی است که اثرات زیادی را بر محیط زیست برجای می گذارد. مدل سازی مکانی تغییرات کاربری زمین، فنی برای درک فرایندهای تغییر کاربری زمین از نظر محل و مقدار تغییر است. رهیافت های گوناگونی برای مدل سازی تغییرات کاربری زمین توسعه یافته اند. در این مطالعه از رهیافت Ca-Markov برای مدل سازی تغییرات کاربری زمین در منطقه ی حفاظت شده ی بیجار در دوره ی زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۶ استفاده شد. برای این منظور، تصاویر ماهواره ای سال ۱۹۸۷، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ برای تهیه ی نقشه های کاربری زمین مورد استفاده قرار گرفتند. صحت نقشه ها با روش ماتریس خطا ارزیابی شد و سپس این نقشه ها جهت آشکارسازی تغییرات کاربری زمین در دو دوره ی زمانی ۲۰۰۰-۱۹۸۷ و ۲۰۱۳-۲۰۰۰ مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج اجرای مدل، توانایی بالای آن را در منطقه نشان داد. نتایج نشان داد با ادامه ی روند کنونی باز هم شاهد تخریب مراتع و تبدیل آنها به زمین های کشاورزی خواهیم بود به طوری که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۶ حدود ۲۵ درصد این مراتع تخریب خواهند شد. مقایسه ی نتایج مدل با استفاده از معیار کایا نشان از اجرای موفقیت آمیز هر آن برای مدل سازی تغییرات کاربری زمین در منطقه ی مورد مطالعه دارد.