سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
معصومه باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

چکیده:

سیل مانند سایر پدیده های هیدرولوژیکی یک پدیده استوکستیک می باشد که در هر زمان و مکان احتمال وقوع آن وجود دا شته و تحت تا ثیر عوام ل مختلف اقلیمی، مشخصات فیزیکی حوزه و دخالت های انـسانی است . در تحقیق حاضر، به منظور بررسی تغییر ات کاربری اراضی بر روی رژیم سیلابی حوزه ، نقشه هـای کاربری اراضی آبخیز تقر تپه در دو دوره زما نی ( سال ۴۹ و (۸۰ تهیه شد . سپس با فرض ثابت بودن سایر عوامل موثر در وقوع سیلاب به استثناء تغییرات کاربری، دبی های اوج سیلا بی در دوره بازگشت های ۲ تـا ۱۰۰ سال با استفاده از مدل تجربی استدلالی محاسبه شد . نتایج این بررسی نشان داد تغییرات کـاربری اراضی از سال ۴۹ تا ۸۰ باعث افزایش تدریجی در مقدار دبی های سیلابی شده اما این تغییـر ات جزئـی بوده و نمی تواند عامل اصلی تشدید خسارات و وقوع سیلاب های بسیار بزرگ باشد .