سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیت الله محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
مینا حمیدی فر – کارشناس ارشد محیط زیست
نعمت الله خراسانی – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

حوزه آبخیز کرخه با بیش از ۵ میلیون هکتار وسعت، انواع بیومها و اکوسیستمهای کشور اعم از کوهستانی، ذره ای، تالابی، دریاچه ای، رودخانه ای و مانند اینها را در ب رگرفته است. اما درچند دهه اخیر، روند رو به تخریب این نواحی ادامه حیات را برای محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت پیرامون حوزه مشکل ساخته است. استفاده نادرست از اراضی و افزایش فرسایش خاک و خشکسالی به عنوان مهمترین عوامل مخرب در سطح حوزه،بر تمامی بخشهای محیط زیست منطقه از جمله کاهش تنوع گونه ای در جوامع گیاهی و جانوری، کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوزه، افزایش وقوع سیلابهای ویرانگر و غیره تاثیر بنیادی نهاده است. در این تحقیقبا استفاده از تغییر سطح کاربری های موجود در حوزه ابخیزز کرخه در دو دوره زمانی ۱۹۸۸ و ۲۰۰۲ در پنچ زیر حوزه آن با استفاده از سنجنده های TMو ETM ماهواره لندست بررسی شود و در ادامه تاثیر تغییرات سطوح کاربری ها بر روی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب رودخانه کرخه اعم از کاتیون ها، انیون ها، اسیدیته و شوری مورد ارزیابی و به صورت کمی نشان داده شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد توسعه اراضی شهری و زراعت ابی در زیر حوزه های کرخه، کاهش بارندگی و دبی رودخانه کرخه مهمترین عوامل کاهش درجه اسیدیته، افزایش شوری، و بالا رفتن میزان آنیون ها و کاتیون های رودخانه کرخه محسوب میشود.