سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا حمیدی فر – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
مرتضی ستارزاده – کارشناس ارشد هیدرولوژی دانشگاه آزاد تهران
محمد حاجی قلیزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین منتظریون – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

سالانه ۵۰ میلیارد تومان از بروز زمین لغزش ها و ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان به طور متوسط با وقوع سیلاب ها به کشور خسارات وارد می شود.
بررسی روند تغییرات کاربری جنگل ها و مراتع و توسعه شهرها و اراضی کشاورزی و پیامد تخریبی آن که منجر به بروز انواع فرسایش و افزایش رسوب زایی و کاهش کیفیت آب می شود چنانچه باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار نگرفته است. لذا به منظور شناسایی وضعیت موجود از پراکنش انواع فرسایش، میزان تغییرات و تخریب کاربری جنگل و مرتع پیامد ناشی از آن در ویژگی های زیست محیطی رودخانه کرخه، این مطالعه طراحی و انجام شده است. در این مطالعه با بررسی تغییرات کاربری و فرسایش در دو مقطع زمانی تصاویر ماهواره ای سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۸۱ حوزه آبخیز کرخه و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رودخانه کرخه اعم از کاتیون ها، آنیون ها، درجه گل آلودگی ، اسیدیته و شوری مهمترین و موثرترین عوامل کاهش کیفی رودخانه کرخه را مورد ارزیابی قرار می دهد.
توسعه اراضی شهری و زراعت آبی زیر حوزه ها گاماسیاب و قره سو و کشگان در مقاطع زمانی سال های ۶۷-۸۱ و کاهش بارندگی و دبی در مقطع زمانی سال های ۷۹-۸۱ مهمترین عامل کاهش درجه اسیدیته و افزایش شوری و آنیون ها و کاتیون های رودخانه کرخه محسوب می شود.