سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نادر قائمیان – عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
فرخ غنی شایسته – عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمدرضا دیلمقانی حسنلوئی – عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

کاهش حاصلخیزی خاک بر اثر شستشو و از دسترس خارج شدن عناصر غذایی که ناشی از بروز پدیده فرسایش است می تواند بر اثر تبدیل اراضی مرتعی به دیم بوجود آید (۴) آگاهی از مقادیر کمی
هدر رفت عناصر پر مصرف موجود در خاک در اثر فرسایش ناشی از تبدیل اراضی می تواند در برآورد دقیق و ارزشمند اثرات نامطلوب ،پنهان و غیر مملوس فرسایش موثر عمل نموده و این امر به برنامه ریزیهای استراتژیک در جهت توسعه پایدار کمک خواهد نمود . یعنی جایگاه پروژه های حفاظت خاک و آبخیزداری ،بر اثر شناخت و برآورد خسارات سالانه کاهش حاصلخیزی خاک مشخص می شود . بنابراین شستشو و از دسترس خارج شدن عناصر غذایی موجود در خاک از بارزترین اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرسایش است که می تواند در نتیجه تبدیل اراضی مرتعی به دیم بوجود آید و به دنبال آن تخریب شدید اراضی حادث گردد . (۳) شناخت و برآورد خسارات سالانه کاهش حاصلخیزی خاک می تواند به روشن تر شدن جایگاه پروژه های حفاظت خاک در برنامه های توسعه کشور کمک شایانی نماید . این طرح با فرض اینکه کاهش حاصلخیزی خاک بر اثر تبدیل اراضی بوجود خواهد آمد . سعی می نماید با مشخص ساختن رابطه بین میزان هدر رفت عناصر غذایی و تغییر کاربری، با تعیین ارزش اقتصادی این عارضه به یکی از اثرات پنهان فرسایش دست یابد . در این تحقیق میزان کاهش کربن آلی و در نتیجه مواد الی در اثر تبدیل اراضی مرتعی به دیم در شیبهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .