سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسعید حجت – پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
علی گنجعلی – پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات کلروفیل برگ گیاه نخود (Cicer artinum) و مقاومت روزنه ای آن در واکنش به تنش خشکی آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی با ده ژنوتیپ و سه تکرار در قالب طرح بلوک های ک املا تصادفی انجام شد. مقاومت روزنه ای برگ ژنوتیپ ها با استفاده از دستگاه پرومتر برحسب سانتی متر برثانیه ، در برگچه انتهایی هر برگ تعیین شد . در این آزمایش عدد Spad به عنوان شاخصی از میزان کلروفیل برگ توسط دستگاه کلروفیل متر ، در برگ چه انتهایی هر برگ هر دو هفته یک بار در طول فصل رشد اندازه گیری شد . تنش خشکی مقاومت روزنه ای برگ را در ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی هر دو نسبت به تیمار شاهد افزایش داد . در تمامی ژنوتیپ های حساس MCC180 و MCC120 بود . مقاومت روزنه ای در شرایط تنش و بدون تنش به طور متوسط به ترتیب ۵۰ و ۲۵ ثانیه بر سانتی متر بود که یک اختلاف دو برابری است . در شرایط بدون تنش مقدار کلروفیل برگ تقریبا در تمام ژنوتیپ ها با گذشت زمان افزایش یافت . مقدار کلروفیل برگ در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط بدون تنش ، افت سریعتری داشت که احتمالا به دلیل زرد شدگی و پیری سریعتر برگ گیاهان تحت تاثیر تیمار تنش خشکی نسبت به شرایط بدون تنش خشک بوده است. ژنوتیپ های MCC180, MCC120 ICCV93040 در طول فصل رشد از مقدار کلروفیل بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار بودند.