سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضا بنیان پور – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذروبخش تحقیقات فنی
حسن جلیلی – عضوهیئت علمی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

زیتونolea europea L. گیاهی مدیترانه ای است که از گذشته های دور شناخته شده واز میوه آن جهت تهیه کنسرو وروغن زیتون استفاده می شده است.ویژگی های منحصر به فردروغن زیتون باعث گردیده که توجه به کاشت وپرورش این گیاه بیش از پیش گسترش یابدبه طوری که هم اکنون در اکثر نقاط کشورپرورش درخت زیتون رواج یافته است،این در حالی است که جهت رسیدن بهکمیت وکیفیت مناسب نیاز است ویژگی های مختلف این گیاه در طی مراحل تجمع روغن شناخته شود ،براین اساس در این پروژه تحقیقاتی سعی گردیده تا با اندازه گیری ویژگی های مختلف میوه در طی مراحل رسیدن آن ،به جمع بندی مناسبی در رابطه با زمان تجمع روغن وعوامل مؤثربر آن دست یافت که این امر می تواندما رادر استحصال حداکثر میزان روغن یاری نمایدهمچنین با تعیین رابطه خصوصیات طاهری میوه با زمان تجمع روغن میتوان معیار مناسبی جهت ارائه به باغ داران پیشنهاد نمود.