سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عباس تقی پور گلسفیدی – کارشناسی ارشد اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

بمنظور دستیابی به تغییرات کمی و کیفی و تعیین رویش حجمی در سری دو پلت چشمه ازاطلاعات آماربرداری که در سالهای ۷۲ و ۸۲ ( ابتدا و انتهای دوره ) انجام شده استفاده گردیده است.در پی این بررسی معلوم گردیده که در طول مدت دهسال اجرای طرح ما بمیزان ۱۰,۹۳ سیلو افزایش موجودی در هکتار داشته که بیشترین رویش جاری سالانه مربوط به گونه راش به مقدار ۲,۲۵۰ سیلو در هکتار بوده است .کل رویش حجمی سالانه درختان در سری دو پلت چشمه به میزان ۴,۰۴ سیلو در هکتار تعیین گردید .با توجه به این که نشانه گذاری درختان در تمام سطح سری انجام نشده است و درختان قطور در عرصه با قی مانده اند ، وجود این درختان باعثکاهش رویش حجمی توده گشته زیرا این درختان با پتانسیل رویشی پایینی که با افزایش سن خواهند داشت و همچنین عرصه را برای دادن فضا و نور بهتر و مناسب به درختان جوانتر محدود می نماید .بنابراین می توان با ارائه راهکارهای مناسب ( عملیتهای پرورشی ) در جهت اصلاح ساختار افقی و عمودی و ترکیب و آمیختگی گونه ها میزان رویش را بالا برد تا به هدف اصل تولید حداکثر نزدیکتر گردیم .به دلیل برداشت حدود ۶۳ درصد از تعداد و ۷۷ درصد حجم گونه راش در طی مدت ده سال این گونه کاهش تعداد و به دلیل وجود درختان قطور که در سطح سری پراکنده اند افزایش غیر قابل توجه حجم داشته است ، در بررسی های کیفی چوبی درختان مشخص شده است که بیشتر این درختان مربوط به درجات ۳ و ۴ بوده که در طول مدت دوره درختان درجه ۱ و ۲ به آن اضافه شده اند . در بررسی ها ی بعمل آمده از صورت مجالس نشانه گذاری و تجدید حجم ارزش سیلو محاسباتی برای جنگل پلت چشمه به مقدار ۱,۰۸ برآورد گردیده است