سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجایی که با تغییر آبدهی رودخانه ها، غلظت مواد محلول در آب نیزدستخوش تغییر قرار می گیرد، لذا در طول دوره های پر آبی وکم آبی ، پارامترهای کیفیت آب رودخانه قره سو ، که در حوزه آبریز گرگانرود در استان گلستان واقع می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته وسعی شده تا با توجه به همبستگی بین آنها این تغییرات به صورت یک تابع ریاضی تعریف گردد.با جمع آوری آمار خام ۱۰ ساله پارامترهای مورد نیاز ، جهت تجزیه وتحلیل نحوه تغییرات آنیون ها و کا تیون ها در مسیر رودخانه گرگانرود ، در ایستگاههای سیاه آب ، باغه سالیان و ارازکوسه ، دیاگرام های کالینز و شولر ترسیم شده اند . نتیجه اینکه ، در ایستگاه سیاه آب ، بین افزایش آبدهی وکاهش شوری ، ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته ، در ایستگاه ارازکوسه ،باعث کاهش میزان Nacl و سولفات منیزیم و در ایستگاه باغه سالیان بیشترین تاثیر را در کاهش میزان Nacl داشته است