سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون بخشی زاده – کارشناس شیمی (سرپرست پالایش شربت خام)

چکیده:

PHا ینورت و رنگ عوامل ی هستند که در صنعت قند ، کنترل آنها در ک یفیت محصول و می زان استحصال تأث یر ،اصلی دارند . عواملی چون زمان ماند و مقدار گازهای خروجیPH را کنترل می کند . که PH نی ز خود در ه ی درولیزساکاروز همراه با عوامل ی مانند زمان ماند ، دما و م یزان خلاء نقش دارد . رنگ عاملی بسیار موثر در کیفیت شکر است که خود عوامل مشخص و متعددی دارد