سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان بابائیان – پژوهشکده اقلیم شناسی، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، گروه پژوهشی اق
زهرا نجفی نیک – پژوهشکده اقلیم شناسی، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، گروه پژوهشی اق

چکیده:

اقلیم سیستم پیچیده ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازها ی گلخانه ا ی، فعالیتهای بشر ی و استفاده بـ یش از حد از سوختهای فسیلی در حال تغییراست . تغییراقلیم به آرامی در حال گسترش به سرتا سر کره زمین و تـاثیر گذاری آن بررو ی پارامترها ی اقل یم منطقه است یکی از مشخصه ها ی اصـل ی تغ ییـ ر اقلـ یم افـزا یش بـارش هـا ی سنگین است . براساس ارزیابی های IPCC در ۵۰ سال آینده دمای متوسط کره زمین بین ۲ تـا ۳ درجـه افـزا یش می یابد . بدلیل ا ین افزا یش دما و افزا یش میزان تبخیر ، بارش بطور کلی ۰۱ % افزایش می یابد . امـا اثـرات تغییـر اقلیم درجهان متفاوت بوده و مناطق مختلف رفتار مختلفی نسبت به تغییر اقلـیم خواهـد داشـت . برخـی منـاطق مرطوب، مرطوب تر و برخی مناطق خشک خشکتر شده و پاسخ برخی مناطق نسبت بـه تغییـر اقلـیم عکـس ایـن موضوع خواهد بود . در این مطالعه داده های GCM از مدل جهانی ECHO-G دریافت شده و با توجه به دقـت مکانی کم آن، این داده ها توسط یک مدل آمـار ی بنـام LARS-WG ریـز مقیاس شـده و بـا اسـتفاده از یک سناریوی اقلیمی تهیه شده از خروجی مدل GCM پریشیده شده و اقلیم استان در دوره یاد شـده مـورد بررسـی قرارمی گیرد .