سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
مهرداد حسینی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

امروزه وقتی بحث تغییر اقلیم به میان می آید، آثار مخرب ناشی از آن به خاطر آورده می شود. نقش انسان و فعالیتهای که موجب این تغییرات می شود بیش از سایر عوامل مورد نظر می باشد.
بمنظورر بررسی و آشکارسازی تغییرات اقلیمی، بررسی تعدادی از پارامترهای اقلیمی، الویت بیشتری نسبت به سایر پارامترها دارند. از این میان می توان دما و بارش را نام برد.
برای تحلیل هر یک از پارامترهای فوق نیز باید نکات خاصی را در نظر گرفت. در بررسی نقش دما در مطالعات تغییر اقلیم، تعیین روند دمای ماهیانه، مقایسه میزان تغییر دمای ماهیانه با میانگین از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. برای پارامتر بارش نیز چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود.