سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هدایت پیری – دانشجو کارشناسی ارشد، هواشناسی کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
رامین فضل اولی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن محمدزاده – دانشجو کارشناسی ارشد، هواشناسی کشاورزی، دانشگاه سمنان

چکیده:
خشکسالی یکی از پدیده های محیطی و بخش جدائی ناپذیر تغییرات اقلیمی می باشد. برای تحلیل خشکسالی وجود یک شاخص جهت تعیین دقیق و مطمئن دوره های تر و خشک بسیار ضروری است از این میان می توان به شاخص SPI اشاره کرد. روش های برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع بسیار متنوع می باشد. کراپ وات یک ابزار کاربردی مشترک است که به کمک آن، تخصصان کشاورزی و مهندسان آبیاری، محاسبات استاندارد تبخیر و تعرق گیاه مرجع، نیاز آبی و آبیاری محصولات را تخمین می زنند. به منظور پایش و مطالعه خشکسالی از آمار بارندگی ایستگاه هواشناسی بابلسر طی سال های استفاده شد. با استفاده از ضریب همبستگی و بوسیله نرم افزارSPSS خلاءهای آماری درماه ها و سال هایی که فاقد آمار بودند، مورد بازسازی قرارگرفتند. افزایش شدت ترسالی ها و خشکسالی ها از یک سو و افزایش دمای منطقه مورد مطالعه از سوی دیگر عامل کاهش بارش موثر، افزایش تبخیر و تعرق و به طبع آن افزایش نیاز آبی سویا شده است.