سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود احمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسنعلی شهبازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جمشید سلطانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سید باقر محمودی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

بیماری رایزومانیا از عوامل محدود کننده زراعت و تولید چغندرقند در استان های خراسان بوده و خسارت جبران ناپذیری را به این محصول وارد می کند. مهم ترین راهکار مقابله، استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به این بیماری است. نتایج این تحقیق که بین ارقام مورد بررسی، اختلافات آماری معنی داری برای صفات عملکرد ریشه، درصد قند و عملکرد قند خالص وجود دارد که بر مبنای صفت عملکرد قند خالص ارقام در سه گروه مقاوم، نیمه مقاوم وحساس قرار گرفتند . در بررسی همبستگی بین صفات مشاهد ه شد که در بین کلیه ارقام، عملکرد ریشه با درصد قند مثبت و معنی دار بوده است. این نتیجه که متناقض با نتایج سایرتحقیقات است، نشان می دهد که در شرایط آلودگی و استفاده از ارقام با مقاومت متفاوت به بیماری ریزومانیا همبستگی بین صفات روند متفاوتی دارد . در حالیکه در بررسی بین هر کدام از گروه های فوق، همبستگی عملکرد ریشه با درصد قند منفی و معنی دار است . لذا در ارزیابی ارقام بایستی به این نکته توجه نمود . شاخص بیماری ریزومانیا در گروه مقاوم با صفات دیگر، همبستگی نداشت و در گروه نیمه مقاوم این صفت با مقدار پتاسیم و قند ملاس همبستگی منفی و معنی داری نشان داد. اما در بین ارقام حساس، این صفت با عملکرد ریشه و عملکرد قند همبستگی منفی و معن یداری داشت.