سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالوحید آغاسی – استادیار گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
مازیار اشکشی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

دشت سرخون به وسعت ۹۵/۷ کیلومتر مربع در ۳۰ کیلومتری شمال بندرعباس واقع گردیده است. افزایش بی رویه جمعیت، محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره برداری بیش از از حد از آبهای زیرزمینی باعث افت سطح آب در این دشت شده است. این کاهش ارتفاع با تبعاتی از قبیل پیشروی و نفوذ آبهای شور از طریق رودخانه شور به سمت آبخوان همراه بوده است. که موجب از بین رفتن زمینهای کشاورزی شده است. با استفاده از مدلهای شبیه سازی با دقت قابل قبولی شرایط را مشابه آنچه در طبیعت موجود است بوجود آورد و برای مدیریت و بهره برداری و حفاظت از آبهای زیرزمینی از آن استفاده نمود. در این تحقیق در جهت بهبود شرایط موجود اقدام به تهیه مدل ریاضی آب زیرزمینی دشت سرخون شد. ابتدا اطلاعات ورودی به نرم افزار Visual ModFlow جمع آوری و پردازش شده است. مدل تهیه شده بر اساس ۱۴ سال آماری با عدم تغییر مسیررودخانه شور مورد واسنجی قرار گرفته است. تحلیل خطای باقیمانده ها، توزیع مکانی خطاها، درصد اختلاف ورودی و خروجی مدل، تحلیل حساسیت، واسنجی شرایط مرزی، مقایسه سطح محاسبه شده و در نهایت صحت سنجی مدل مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. بر اساس پیش بینی مدل، آبخوان برای سالهای پرآب، کم آب و تاثیر تغذیه مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است و نیز با تغییر دادن مسیر رودخانه شور در حاشیه شرقی دشت سرخون اثرات تغییر مسیر رودخانه شور بر این دشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله، این مدل دارای پتانسیل مناسبی جهت مدیریت و بهبود شرایط آبخوان است.