سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال باقرزاده خسرو شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه تهران
عباس قلندر زاده – استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه عمران

چکیده:

دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهارشده نوع رایجی ازانواع دیوارهای ساحلی بوده که دربسیاری ازنقاط ساحلی دنیا اجراشده است دراین تحقیق سعی شده است که درقالب یک مطالعه موردی تاثیرلایه بندی مختلف خاک ماسه سیلتی پشت دیوار و تراکم آن برعملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهارشده مورد بررسی قرارگیرد به این منظور ازآزمایشهای مدل فیزیکی درمحیط g 1 استفاده شده است .توسط سنسورهای موجود درمدل ،پارامترها ی مختلف درطول اعمال بارلرزه ای اندازه گیری شده است .مشاهده گردیده است لایه بندی خاک سست ماسه سیلتی تاثیر بسزایی درچگونگی تغییرات لنگر خمشی دیوار ،نیروی کابل های مهار ،نحوه جابجایی و دوران دیوار و به طور کلی رفتار لرزه ای دیوار دارد .