سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

تکتم تاچگردان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه ع
شمس الله ایوبی – استاد یار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد خرمالی – استاد یار گروه خاکشناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و م
شعبان شتایی – استاد یار گروه جنگلداری، دانشکده جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

خصوصیات خاک متغیرهای پیوسته ای هستند که تغییرات مکانی از خود نشان می دهند . برای بررسی آنها می توان از زمین آمار استفاده نمود . زمین آمار شاخه ای از علم آمار کاربردی است که قادر به در نظر گرفتن جزء وابسته به مکان تغییرات است و به برآورد خصوصیت موردنظر مکانی که نمونه برداری نشده با استفاده اطلاعات نقاط نمونه برداری شده با تخمینگر های آماری خود می پردازد واز این جهت نسبت به آمار کلاسیک دارای برتری می باشد . بررسی همبستگی مکانی، انتخاب بهترین الگوی تغییر نما جهت استفاده از آن در کریجینگ به روش صحت تخمین و آنالیز خطا، میانیابی خواص خاک و تعیین فواصل بهینه نمونه برداری جهت مطالعات بعدی از جمله قابلیت های این روش آماری است .
امینی (۱۳۷۸) وجود همبستگی بالای بین کلرو هدایت الکتریکی خاک را نشان داد وبرای متغیر های کلر مدل کروی با دامنه ۱۰۰۰ متر، هدایت الکتریکی خاک با دامنه ۱,۳ کیلومترو برای ازت نیتراتی مدل کروی با دامنه ۴۰۰ متر را پیشنهاد داد . لوپز – گرانداس وهمکاران (۲۰۰۳) از میان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تغییرات مکگانی را از ۲۱,۲ متری برای pH تا ۷۴,۵ متری برای سیلت در منطقه مونکلوا تعیین کردند . سان و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که تغییرات خصوصیات خاک از جمله pH ، ماده آلی و فسفرو پتاسیم در بازه زمانی ۱۲ سال بیشتر مکانی بوده تا زمانی، و بیشترین تغییرات مکانی را به pH وکمترین تغییرات را به دیگر خصوصیات در منطقه ای در چین ارتباط دادند . در این تحقیق به بررسی ساختار مکانی متغیر های رس، سیلت، شن و وزن مخصوص ظاهری، از پارامترهای فیزیکی خاک خاک و آهک و ماده آلی و pH از خصوصیات شیمیایی خاک و تعیین همبستگی مکانی بین متغیر های فوق درمنطقه مورد نظر می پردازد .