١- تغييرات سرعت امواج فراصوتي و عدد چکش اشميت و مقاومت فشاري آزمونه هاي مغزه گيري شده در ارتفاع ديوارها روند مشابهي داشته و به گونه اي است که مقادير نتايج حاصله در پاي ديوار بيشتر از ساير نواحي بوده است .

٢- مقاومت مغزه هاي گرفته شده از ديوار هاي حاوي بتن خود تراکم و معمولي نشان مي دهد که نسبت مقاومت در تراز فوقاني به تراز تحتاني ديوار به ترتيب برابر ٨١ و ٧٨ %مي باشد.

٣- نسبت ميانگين مقاومت مغزه ها در ديوار هاي حاوي بتن خود تراکم و معمولي به ميانگين آزمونه هاي مکعبي که شرايط مشابهي با ديوار نگه داري شده اند به ترتيب برابر ٩٩و٩٤% بوده است .

٤- نسبت مقاومت معادل مکعبي حاصل از امواج فراصوتي در تراز فوقاني به تراز تحتاني ، در ديوار هاي حاوي بتن خود تراکم ومعمولي به ترتيب برابر ٨٠ و٨١ %بوده است .

٥- نسبت مقاومت معادل مکعبي حاصل از عدد چکش اشميت در تراز فوقاني به تراز تحتاني ، در ديوار هاي حاوي بتن خود تراکم و معمولي به ترتيب برابر ٨٩ و٩٠% بوده است .

٦- ميانگين مقاومت معادل مکعبي حاصل از امواج فراصوتي به ميانگين مقاومت آزمونه هاي مغزه گيري شده براي ديوار هاي ساخته شده از بتن خود تراکم و معمولي به ترتيب برابر ٩٠ و١٠١ %بوده است .

٧- نسبت مقاومت آزمونه هاي مغزه گيري شده در تراز فوقاني به تراز تحتاني و در ديوار هاي ساخته شده از بتن خود تراکم و معمولي ،به آزمونه هاي مکعبي استاندارد که در شرايط آمايشگاهي (کاملا اشباع) نگه داري شده اند، به ترتيب برابر ٠/٧٣ و٠/٦٦ به دست آمده اند.