سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یداله آذرین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد بخشوده – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز

چکیده:

اهداف کلی این مطالعه ، شامل بررسی روند صادرات و همچنین عوامل موثر بر تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران و تعیین ضرایب کشش تقاضای صادرات این محصولات است. جهت بررسی اهداف مذکور، پس از تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده ، عوامل موثر بر تقاضای صادرات و همچنین کشش قیمتی تقاضا صادرات محصولات مورد مطالعه با استفاده از روش های OLS1 وARDL2 محاسبه شد. اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۸۰-۱۳۵۰ از پایگاه های اینترنتی IRTP6, Economagic, Econstats4, FAO3 ، سازمان بهره وری و تکنولوژی اروپا، بانک اطلاعات اقتصادی و اجتماعی ایران و سازمان برنامه و بودجه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که صادرات پسته ایران در حدود ۷۰% صادرات پسته جهان می باشد. بیشترین میزان صادرات پسته به کشور آلمان صورت گرفته است . در این رابطه ، سهم صادرات خرمای ایران از کل صادرات خرمای جهان در حدود ۱۴% است و بیشترین میزان صادرات خرما به امارات متحده عربی صورت گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق تقاضای صادرات محصولات پسته و خرما با نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت جهانی رابطه معکوس دارد. اما با متغیر های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده رابطه مثبت دارد. کشورهای غیر آسیایی بازار مناسبی برای پسته می باشند . ولی بازار مناسب صادرات خرما کشورهای آسیایی می باشند.
ضرایب کشش تقاضای صادرات محصولات بیانگر کشش ناپذیر بودن تقاضای صادرات محصولات پسته و خرما در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. بنابراین به نظر می رسد در صورت وجود شرایط ثابت ، درآمدهای حاصل از صادرات این محصولات را به طور بالقوه از طریق افزایش قیمت صادراتی این محصولات بهبود بخشید.