سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر یوسف تبار درزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
الهیار فلاح – هیات علمی موسسه تحقیقات برنج
جهانفر دانشیان – هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن بر پر شدن دانه در برنج هیبرید HRG1 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور-آمل انجام گردید.پلات اصلی شامل مقادیر کود نیتروژن،در سه سطح ۳۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و پلات فرعی شامل نوع تقسیط کود سرک در ۳ سطح (۱/۲ پایه، ۱/۲ پنجه دهی) ، ( ۱/۳ پایه ، ۱/۳ پنجه دهی، ۱/۳ خروج خوشه جوان) و ( ۱/۴ پایه، ۱/۴ پنجه دهی، ۱/۴ خروج خوشه جوان، ۱/۴ گلدهی) بودند. نتایج نشان داد مقادیر مختلف کود نیتروزن بر صفات اندازه گیری شده همچون تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، درصد دانه پر و درصد دانه پوک،وزن هزار دانه و عملکرد نهایی اثر معنی دار داشته و بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد.همچنین سطوح مختلف تقسیط کود نیتروزن نیز اختلاف معنی داری را در بین تیمارها نشان داد. بالاترین تعداد دانه پر ( ۱۶۲) با مصرف ۳۰۰ کیلوگرم کود در چهار نوبت تقسیط بدست آمد،بالاترین تعداد دانه پوک( ۷۸ )و همچنین بالاترین درصد دانه پوک با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود در دو نوبت تقسیط بدست آمد. بالاترین درصد دانه پر بالاترین وزن هزار دانه( ۲۶٫۹۲ گرم )و بالاترین عملکرد( ۸۷۹۷ مرگولیک )نیز با مصرف ۳۰۰ کیلوگرم کود در چهار نوبت تقسیط بدست آمد.درنهایت با توجه به نتایج حاصله می توان گفت در برنج هیبرید به دلیل داشتن تعداد دانه کل بالا با مصرف تقسیطی کود نیتروژن د چها نوبت می توان تعداد و درصد دانه های پوک را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.