سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد حاجی محمدعلی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محسن نصر اصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تقویت چگالش الکتروهیدرودینامیک در سا لهای اخیر مورد مطالعه محققین قرار گرفته است. تقویت انتقال گرمای چگالش در صنایع از قبیل HVAC ، برق و هوا فضا حائز اهمیت است. روش الکتروهیدرودینامیک برای دی الکتریک متوسط مورد استفاده برای سیال مبرد مناسب است. در این مقاله اثر الکتروهیدرودینامیک در لوله افقی بطور متوسط مورد استفاده برای سیال مبرد مناسب است. در این مقاله اثر الکتروهیدرودینامیک در لوله افقی بطور R-134a در محدوده ولتاژ بینKV (10-0) و دمای اشباعC◦(۶۷-۵۵) و فلاکس جرمی kg/m2.s (25-40) انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد با کاربرد روش الکتروهیدرودینامیک برای آرایش لوله‐ الکترود ضریب انتفال گرما افزایش مییابد، که وابسته بر پتانسیل الکترود است. بالاترین تقویت الکتروهیدرودینامیک برای هر دو الکترود ۱۲ و ۴ میل یمتری در ولتاژ ۱۰kV به ترتیب ۲/۲ و ۱/۸ در دبی جرمی ۰/۰۱۸Kg/s و دمای اشباع ۶۶/۶°C بدست آمده است.