سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین تیمورپور – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
آمنه پورمقدس – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
لاله رحیمی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
فرناز فرمان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دستگاه معادلات حاکم بر تقو یت کننده های رامان طیف پیوسته شامل بی نهایت معادلة غیرخطی جفت شده می باشد . در ایـن مقالـه از روش ممـان بـرای تبـدیل ایـن دستگاه معادلات به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی جفت شدة شمارا استفاده شده است . این روش برای بررسی تقویت کنندة رامان با پمپ پیوستة گوسـی مورد استفاده قرار گرفته است .