سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناس سازمان ح
محمدحسین صبحیه – دکتری مدیریت پروژه، استادیار و مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد مدیریت پرو
حسن ریحانی همدانی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهندسی ارزش امروزه به عنوان تکنیکی بسیار موثر برای شناسایی هزینه های غیره ضروری و ارزشـهای پنهـان در تمـامی بخـشهای صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته و حتی دولتها نیز در خصوص فراگیر نمودن آن اقداماتی را نیـز بعمـل آورده انـد . از ایـن رو ارزش پژوهان همواره بدنبال رفع نارسایی ها و بالا بردن کارایی آن از طریق تافیق و یا بکارگیری دستاوردهای سایر تکنیکها بوده اند . نتیجه مستقیم این مطالعات به پیدایش مدلهای جدیدی از مهندسی ارزش منتج شده است . با توجه به این مهم ، در این مقاله ضـمن مـروری بـر مهندسـی ارزش و مفاهیم مدیریت کیفیت ، به بررسی تحقیقات بعمل آمده در خصوص تلفیق مهندسی ارزش با تکنیکهای وابسته به مدیریت کیفیـت پرداخته و در انتها پیشنهادات مولفان برای بکارگیری جنبه های مثبت این تکنیکها در مهندسی ارزش ارائه شده است .