سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه سلطانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان، واحد آب
صفر معروفی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از انداز ه گیریهای صحرایی، راندمان های انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری پنج هزار هکتاری شاوور (واقع در استان خوزستان ) که توسط سد انحرافی خی ر آباد مشروب می شود، برآورد شد . بدین منظور انداز هگیری افت دبی در تعدادی از کانالهای خاکی این شبکه آبیاری به روش دبی ورودی – خروجی انجام گرفت . با استفاده از داده های انداز ه گیری مستقیم تلفات و با کاربرد رابطه نمایی، محاسبه راندمان های انتقال و توزیع صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راندمان انتقال در کانالهای این شبکه بین ۳۴ تا ۸۳ درصد متغیر بوده و بطور متوسط در حدود ۶۰ درصد می باشد. همچنین در خصوص شبکه توزیع نیز راندمان بین ۴۵ تا ۸۶/۵ درصد تغییر نموده و به طور متوسط حدود ۶۹/۱ درصد است . این مقادیر کم راندمان شبکه آبیاری شاوور بسیار نگران کننده بوده و با توجه به ضرورت بهر ه برداری بهینه از منابع آب و خاک ، باید با اعمال رو ش های مدیریتی صحیح افزایش یابد. با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهادهایی به منظور افزایش راندمان آبیاری در شبکه آبیاری شاوور و دیگر شبکه های مشابه ارائه گردید که اصلاح سطح مقطع هندسی کانالها و احداث پوشش مناسب از جمله موارد ذکر شده می باشند و برای افزایش راندمان آبیاری این شبکه می بایست بطور جدی مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد.