سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کابلی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان – شرکت برق منطقه ای زنجان – ایران
مهدی قاسملوقیداری – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان – شرکت برق منطقه ای زنجان – ایران

چکیده:

مقالة حاضر نتایج مطالعاتی است که برای بررسی تلفات در بخشی از شبکه توزیع نیروی برق زنجان انجام گردیده و سعی در بدست آوردن معیاری برای میزان تاثیر انواع پارامترهای موثر در تلفات در شبک ههای توزیع برق دارد . در این راستا دو شبکة نمونه انتخاب و در هر دو مورد فعالیتهائی بهشرح ذیل صورت پذیرفته است : جمع آوری اطلاعات فیزیکی شبکه، کنتورخوانی همزمان
مشترکین، تهیة منحنیهای ثبات و نتایج تست ترمو ویژن و محاسبات الکتریکی. نتیجه حاصل از این تحقیق تعیین میزان تلفات به تفکیک انواع مختلف آن در شبکه تحت بررسی میباشد .