سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خسرویان – شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)

چکیده:

در این مقاله به بررسی تلفات کرونا در خطوط انتقال HVCD تک قطبی با استفاده از تجزیه و تحلیل بارهای شبیه سازی شده در میدان الکتریکی و در مجاورت هادی ها مبتنی بر حل معادلات میدان و شکل گیری بادهای یونی (باد کرونا) ناشی از یونیزاسیون توسط تخلیه های الکتریکی و اثرات آن بر جریان سیال و تشکیل پدیده EHD توسط نیروهای بوجود آمده در میدان الکتریکی می پردازیم . بطوری که تاثیر گذاری میدان های الکتریکی بر جریان سیال و شتاب گرفتن آنها تابع شدت میدان الکتریکی است . شبیه سازی ومحاسبات این میدان ها در اطراف هادی های تک سیمه و باندل، این امکان را فراهم می کند تا نسبت به طراحی و راه اندازی بهینه خط و کاهش شدت میدان ها و اثرات ناخواسته آن بر سیال تلاش نماییم چراکه طراحی ایدهآل یک خط انتقال بر مبنای عاری از کرونا بودن آن صورت می پذیرد که در نهایت با افزایش راندمان و کاهش تلفات می توان حداکثر توان الکتریکی را انتقال داد.