سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا روحبخش – دانش آموخته کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد نیشابور
هومن خوشخوی یزدی – دانش اموخته کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزادنیشابور

چکیده:

هدف این مقاله بررسی مفهوم ملیت پرستی مصرف کنندگان وارتباطآن بافاکتورهای جمعیت شناختی می باشد به عبارت دیگرارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان ازکالاهای ساخت داخل درمقلبل کالاهای وارداتی وچگونگی تاثیرپذیری این تمایلات ازعواملی مانند جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیلات وضعیت شغلی درمحیط اقتصادی ایران میباشد.مصرف کنندگان براساس امتیازی که ازمقیاس کسب کردنددرسه سطح قرارگرفتندباتوجه به اینکه مصرف کنندگان باتمایلات ملیت گرایی متوسط تعداد اندکی ازجامعه راتشکیل می دادندوتفاوت قابل ملاحظه ای بادوگروه دیگرداشتندمی توان کفت افرادجامعه آماری درتصمیم گیری خریدخودتمایلات ملیت گرایانه راتاحدزیادی دخالت می دهند .یافته ها نشان دادمتغیرهای جمعیت شناختی به طورمعنی داری با تمایلات ملیت گرایانه مصرف کنندگان درارتباط بودندوبران تاثیرمی گذاشتند به گونه ایکه خانمها متاهلین و گروههای باسن بالاترتمایلات ملیت گرایانه بیشتری نسبت به سایرگروهها داشتندهمچنین نتایج به طورضمنی به این مطلب اشاره داشت که افراد با تحصیلات بالاترتمایلات ملیت گرایانه کمتری دارندعلاوه براین مشخص شد تمایلات ملیت گرایانه مصرف کنندگان تحت تاثیرنوع و وضعیت شغلی افرادنیزمی باشد .