سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مهین روستا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان

چکیده:

در حل مسائل ژئومکانیکی که همراه با نرم شوندگی می باشند دو نکته شروع نرم شوندگی و حل قسمت نرم شونده حائز اهمیت است. در این تحقیق از مدل چند صفحه با ارائه معیار تسلیم موهر- کولمب با بسیج پارامترهای مقاومت برشی در هر صفحه استفاده شده است. شروع نرم شوندگی توسط کرنش برشی در مقاومت برشی حداکثر معرفی شده و حل مساله به روش الاستوویسکوپلاستیک انجام می گردد. جهت کاهش وابستگی مدل به شبکه المانها از دو نوع فاکتور مقیاس برای شیب نرم شوندگی استفاده شده است. پس از تهیه مدل و ارائه آن در یک کد کامپیوتری، شبیه سازی رفتار سنگ نرم انجام شده است. در این تحقیق با ارائه یک سری اصلاحات، نتایج مدل شامل جهت باند برشی و همچنین رفتار تنش- کرنش به شبکه المانها وابسته نمی باشد. برای این منظور از شبکه المانهای مختلف ریز و درشت جهت مدلسازی رفتار نمونه ها در آزمایش برش دو محوری استفاده شده است. مشاهده شده است که جهت باند برشی در مجموعه المانها به معیارArthur نزدیک می باشد. در ضمن نتایج مدلسازی با یک نرم افزار محیط پیوسته که رفتار نرم شوندگی را نیز مدل می نماید مقایسه شده است که بیانگر برتری مدل تهیه شده در قسمت نرم شونده می باشد.