سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجیدعلی عسگری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
اکرم دهباشی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

نظام برنامه ریزی درسی باید با توجه به تحولات و تغییرات جدید تکوینی و پیش واکنشی در دوره های مشخض، ضمن پیش بینی تحولات و تغییرات برنامه های درسی، تغییرات و اصلاحاتی متناسب با آن تهیه کند. برخی از این تغییرات و تحولات نیازمند تغییر رویکردها و الگوهای طراحی برنامه های درسی و تدوین محتوای مناسب است که بسته به شرایط هر کشور طراحی و در مراحل آزمایشی اصلاح و سپس به اجرا گذاشته می شود.
بدیهی است این تحولات در قلمرو آموزش های فنی وحرفه ای ابعاد گسترده تری را در بر می گیرد. در واقع حجم انبوه دانش، تغییرات اجتماعی و اقتصادی و پدیده جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل تاثیرگذار در روند طراحی برنامه های درسی و برنامه ریزی درسی در قلمرو آموزش های فنی و حرفه ای هستند.
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی ارتباط و تناسب محتوای کتاب بسته های نرم افزاری (۲) با مهارت های مورد نیاز در بازار کار از دید دبیران هنرستان ها و مدیران واحدهای کامپیوتری تولید نرم افزارهای اموزش در تهران» اهداف زیر را دنبال میکند:
۱- بررسی ارتباط و تناسب محتوای کتاب بسته های نرم افزار ی(۲) با مهارت های مورد نیاز در بازار کار
۲- ارائه پیشنهادهای لازم به منظور افزایش آگاهی برنامه ریزان درسی (مولفان کتاب) و فراهم آوردن امکانات مناسب برای رفع نارسایی های این کتاب و بهبود روند اموزش بر اساس اهداف تعیین شده در نظام آموزشی فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر.
روش تحقیقمورد استفاده روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) است. جامعه مورد مطالعه کلیه دبیران هنرستان های رشته کامپیوتر فنی و حرفه ای و نیز گروه نمونه ای از مدیران واحدهای کامپیوتری تولید نرم افزارهای آموزشی هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده (۶۰ نفر) انتخاب شده اند. به دلیل محدود بودن تعداد دبیران، همه آنها در نظر گرفته شدهاند.
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق اجرای دو پرسشنامه، الف – دبیران و ب – مدیران جمع آوری شده است که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده اند و تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و امار استنباطی (آزمون همگونی مجذور کای و آزمون تک متغیری گالمورگروف – اسمیرنف) انجام شده است.