سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید مصطفی میرسلیم – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقیقات موتور، شرکت ایپ

چکیده:

تنشهای حرارتی در بستار موتورهای دیزل پیشرفته نسبتا شدید است. این تنش ها بویژه در موتورهایی که با توان متغیر کار می کنند مانند موتورهای پیشران قطار، به شکاف پل بین دریچه ها می انجامد. در این مقاله با استفاده از روش عناصر محدود سعی شده است مشکل تمرکز تنشهای حرارتی شناسایی شود. بدان منظور ابتدا رفتار بستار تحت تاثیر احتراق و نیروی پیچهای اتصال بستار روی بدنه، به کمک الگوی ساده ای از بستار، شبیه سازی شده و سپس با تغییر مقادیر عوامل اصلی، اثر آن عوامل بر تنشها بررسی شده و آنگاه نتایج محاسبه و شبیه سازی در عمل به کار گرفته شده و درستی تحلیل به عنوان دستاورد استفاده از روش محدود، با آنچه از تجربه بدست آمده به تائید رسیده است.