سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وهاب پیروز پناه – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
محمد زهساز – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
فرید وکیلی تهامی – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
شهمیرزاد پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

بین قسمتهای مختلف بلوک سیلندرموتور،گرادیان درجه حرارت وجود دارد.این مساله باعث به وجود آمدن تنشهای حرارتی و تغییر ابعاد در هندسه بلوک سیلندر می گردد.توجه به این تنشها و تغییر ابعاد که نقش مهمی در تعیین عمر قطعات و انتخاب جنس مواد به کار رفته و نیز طراحی اجزاء موتوردارند، ضروری به نظر می رسد.از طرف دیگر، استفاده از سوختهای جایگزین، نسبت به حالت پایه، دماهای متفاوتی در موتور پدید آورده و اثرات متفاوتی برنحوه عملکرد موتور و نیز مقدار و محل تنشهای به وجود آمده خواهد داشت. در این تحقیق، در مورد موتور ۳۵۵ OM و با توجه به تفاوت عملکرد حرارتی موتورهای دیزلی و گازسوز، شرایط مرزی به صورت تجربی ویا محاسباتی به دست آمده و به کمک روش المان محدود (Finite Element Method) و با استفاده از نرم افزار ANSYS ،Workbench مدلسازی و حل صورت گرفته و توزیع دما و تنشهای حرارتی در دو حالت دیزل و صددرصد گازسوز،به دست آمده و مقایسه شده است.