سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استاد یار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
میراحمد لشته نشایی – استاد یار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
عباس میرزایی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه گیلان

چکیده:

طراحی ایمن سد در مقابل نیروهای وارده از جمله نیروی زلزله دارای اهمیت بسزایی است , چون شکست سد , باعث وارد شدن خسارات در محدوده پایین دست می شود . از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تنش وارده بر سد وزنی نوسانات تراز آب , رفتار غیرخطی بت ن , اندرکنش آب و سازه , طول مخزن , بازتاب امواج از کف مخزن و تراکم پذیری سیال است . بحرانیترین نقاط سد بتنی وزنی که معمولاً بیشترین تنشها در آن نقاط اتفاق می افتد و محل شروع ترکها در سد می باشد , شامل پاشنه بالادست , پنجه پایین دست , مکان نصف تراز آب بیشی نه در بالادست , مکان نصف تراز آب بیشینه در پایین دست و محل تغییر شیب در تاج سد است . در این مقاله تحلیل تنش در نقاط بحرانی سد وزنی به ازای نوسانات مختلف سطح آب مخزن در اثر نیروهای زلزله هیدرودینامیک , به وسیله شبکه عصبی از جعبه ابزار نرمافزارMatlabانجام شده است . شبکههای عصبی جزء سیستمهای دینامیکی هوشمند هستند , که با پردازش رویدادههای تجربی , قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکنند . نتیجه اصلی از انجام این تحقیق یافتن رابطه ای منطقی بین پارامترهای تاثیر گذار بر تنش وارده بر سد وز نی )به عنوان داده های ورودی شبکه ( و تنش
در نقاط بحرانی سد )به عنوان خروجی شبکه ( است , که بتوان در ترازهای مختلف آب تنشها را در نقاط بحرانی با کمترین خطا پیش بینی کرد . این تحلیل توسط شبکه عصبی انجام می شود که برای طراحی شبکه عصبی از شبکه پسانتشار پیشخور (FeedForward BackPropagation)استفاده شده است . شایان ذکر است که دادههای عددی )ورودی و خروجی شبکه عصبی ( از نتایج آزمایشگاهی که حاصل تحقیق ویلیام و دانلون در موسسه تحقیقات کالیفرنیا] ۳[ و آنالیز انجام شده بر روی سد وزنی به وسیله نرمافزارAnsys جمعآوری شده است .