سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال محمدی (پیشوا) – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی
جعفر احمدی – استادیارعضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نیراعظم خوش خلق سیما – استادیارعضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (کرج)

چکیده:

یکی از اثرات شوری بر روی گیاه ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاه است. در تنش اکسیداتیو با تولید اشکال اکسیژن کنشگر ۱ آسیب به سلول و اجزای زیر سلولی گیاهی می رسد. گیاه برای مقابله با اثرات زیانبار اکسیژن های کنشگر از (ROS)سیستم آنتی اکسیدانت بهره می گیرد که نقش پاک سازی این اکسیژن های کنشگر را بر عهده دارد. برای بررسی نقش آزمایشی گلخانه ای بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۳ Hordeum vulagre Var. Afzal سیستم آنتی اکسیدانتی در گیاهتکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفت. گیاه مورد نظر در ۶ سطح مختلف شوری مورد ارزیابی قرار گرفت.نمونه برداری از اندام هوایی در مرحله رشد رویشی صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که وزن تر و خشک گیاه در مقابل شوری تغییر معنی دار نداشته است. میزان پرولین نیز تا سطح ۲۵۰ میلی مولار افزایش معنی دار نیافته است. ولی میزاندر گیاه جو افضل با افزایش شوری تغییرات معنی دار داشته است. POX و APX ، CAT سدیم و پتاسیم برگ و آنزیم های نتایج حاصل نشان داد که گیاه متحمل جو افضل با افزایش شوری میزان آنزیم های خود را افزایش می دهد. همچنین سعی داشته از اسمولیت های معدنی در جهت تنظیم اسمزی خود سود ببرد تا اینکه از اسمولیت های آلی بهره بگیرد.