سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عقیل شیری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – استادیار زمین شناسی ساختمانی وتکتونیک ، دانشکده علوم، دانشگاه گلستا

چکیده:

منطقه اولنگ با سازندهایی در محدوده سنی دونین تا ژوراسیک متعلق به یال شمالی البرزشرقی در جنوب استان گلستان واقع شده است. دادههای ساختاری از چینها، گسلها و درزهها براساس شواهد روی زمین اندازه گیری و در نرمافزار ژئورینت نمایش داده شد. تصاویر استریوگرافیک حاصله از نرم افزار فوق به همراه روشهای مختلف تحلیل هندسی و حرکتی، الگوی چینخوردگیها و گسلش منطقه را مشخص نمود و معلوم گردید اکثر چینهای منطقه با روند NE- SW دارای هندسه استوانهای، سطح محوری ایستاده، پلانژ ملایم و سازوکار خمشی- لغزشی میباشند. همچنین گسلها و درزههای منطقه، با جامع ه آماری بزرگ، توسط تحلیل – هایی مستند و دقیق، مورد بررسی قرار گرفتند. بنابراین با توجه به وضعیت جهتگیری عناصر ساختاری و نیز دادههای تحلیلی در نمودارهای گلسرخی، میتوان پیشنهاد داد که ساختارهای تکتونیکی این منطقه بدون تردید در ارتباط با عملکرد تنشی دیرینه با راستای NW-SE بوجود آمدهاند. در واقع روند ساختارها تقریبا عمود بر تنش دیرینه میباشند.