سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه طاهری اسبق – دانشگاه ارومیه
عبدالله حسن زاده قورت تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
امیر فیاض مقدم – دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به شوری گیاه شاهدانه در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ، آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۶ ، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . فاکتور A شامل نوع شوری (نمک کلرور سدیم و آب دریاچه ارومیه ) وفاکتور B شامل سطوح مختلف شوری ( ۰/۵، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر ) بود. صفات میزان رشد و سرعت رشد، طول ریشه چه و ساقچه و وزن آنها در این آزمایش بر رسی شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سطوح مختلف شوری بر روی تمام صفات موردآزمایش معنی دار بود و با افزایش سطح شوری به مقادیر بالاتر از ۸ دسی زیمنس بر متر ، در کلیه صفات کاهش مشاهده شد اما در مورد صفات طول ریشه چه و ساقچه سطح شوری ۴ دسی ز یمنس بر متر هر دو نوع شوری ودر مورد وزن ریشه چه سطح شوری ۱۲ دسی زیمنس بر متر آب دریاچه نیز در گروه کمترین تاثیر قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصل نوع شوری در مورد صفات وزن ریشه چه و ساقچه معنی دار بود و تاثیر نمک کلرورسدیم در کاهش آنها بیشتر بود . اثر متقابل ا ین دو فاکتور در تمام صفات مورد بررسی به استثنای میزان رشد معنی دار بود. طبق نتایج به دست آمده در مورد تمام صفات بررسی شده به استثنای صفات طول ریشه چه و ساقچه، شاهدانه قابلیت تحمل شوری تا سطح ۸ دسی زیمنس بر متر را داراست.